Vilkår

Oslo Advokat RUV utfører alle oppdrag etter regler for god advokatskikk.

Salær beregnes normalt etter medgått tid, og avregnes etterskuddsvis pr. time med tillegg av mva. Normal timepris er kr. 1.800,- + mva. i barnefordelings- og skiftetvister, mens timeprisen normalt er kr 2.200,- i andre formuesrettslige saker.

Ved saker som går under reglene for fri sakførsel, dekkes salæret av det offentlige etter offentlig sats, og klienten er forpliktet til å betale den til enhver tid gjeldende egenandel etter lov om fri rettshjelp.

Ved den skjønnsmessige vurderingen av salærets størrelse vil følgende momenter kunne være av betydning: Sakstype, økonomisk omfang, tvistegjenstandens verdi, tidsforbruk, vanskelighetsgrad, betydning for klienten, klientens betalingsevne, kvaliteten på arbeidet og sakens resultat.

Ved løpende oppdrag skal advokaten utstede oppdragsbekreftelse hvor det fremkommer hvordan salær beregnes, med mindre oppdraget er begrenset på en slik måte at det er unaturlig.

Telefonsamtaler som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 15 minutter. Det innebærer at en kort telefonsamtale faktureres med minimum 15 minutter, og deretter for hvert påbegynte kvarter. Utlegg som klienten skal dekke, skal være særskilt avtalt. Dette gjelder ikke dersom utlegget er en integrert del av oppdraget, slik som rettsgebyr, sakkyndigutgifter mv.

Oppdraget skal for øvrig utføres i overensstemmelse med god advokatskikk. Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside: www.jus.no under Råd og rettshjelp. Oppdraget løper til sakens avslutning, eller til oppdraget trekkes tilbake av en av partene.

Oslo Advokat RUV praktiserer legitimasjonskontroll etter hvitvaskingsloven ved transaksjoner som innebærer bruk av klientkonto, herunder ved betaling av forskudd mv. til klientkonto. Det betyr at klienten må forevise legitimasjon eller fremlegge firmaattest (for juridiske personer), for at klientkonto kan benyttes.

Oslo Advokat RUV praktiserer videre personvernreglene etter GDPR (General Data Protection Regulation). Det vises her til Advokatforeningens veileder på området, men kort oppsummert samtykker klienten til håndtering av personopplysninger til intern bruk, der klienten har rett til informasjon, kopi og innsyn i opplysningene og hvordan de behandles, samt rett til korrigering og sletting av opplysningene mv.

Advokatforeningens veileder på GDPR finner du her: https://www.advokatforeningen.no/PageFiles/17734/Advokatforeningens%20veileder%20om%20GDPR%20(002).pdf