PROSEDYRE

Prosedyre er et viktig satsingsområde for oss advokater i RUV.

Vel så viktig som å kjenne det enkelte rettsområdet godt, er betydningen av å kunne fremlegge rettslige og faktiske argumenter på en ryddig, tydelig og engasjerende måte. Kunnskap om hvordan eksaminasjon av parter, motparter, sakkyndige og vitner skal foregå, er også avgjørende for å oppå best mulig resultater i en sak.

Vi har tilgang til et omfattende bibliotek med juridisk teori, rettspraksis og forarbeider – både i bokform og elektronisk. Vi har et system for internopplæring, maler for disposisjoner og deltar jevnlig på kurs i prosedyre og vitne- og partsavhør, for å være bevisste på hvordan en sak presenteres og opplyses fra vår side i retten. Vi vektlegger naturligvis også solid kunnskap om prosessreglene både i tvisteloven og straffeprosessloven, så vel som særskilte prosessregler innenfor skiftesaker, barnefordeling og barnevern mv.

Vi har skrevet en god del om hva vi vektlegger som viktig i presentasjonen av en disposisjon, et innledningsforedrag og en prosedyre på vår jussportal www.jusinfo.no. Du kan samme sted også lese om hva vi vektlegger for å få til gode vitne- og partsavhør, forliksforhandlinger, opptreden som part, vurdering av søksmålsrisiko og bevisvurdering mv. Vi ser på prosedyren og opptreden ellers i retten på en vitenskapelig måte, der det alltid er mulig å forbedre presentasjonsteknikken fra gang til gang.

Alle våre advokater og advokatfullmektiger er ofte i retten, og kan til enhver tid tilby klienten informasjon om søksmålsrisiko, hva som skjer under de muntlige forhandlinger, strategi som part, rettens mulige vurderinger før og etter dom mv. For oss er det avgjørende å være godt forberedt og kunne saken godt faktisk og rettslig, når advokaten skal gjennomføre muntlige forhandlinger.

Kontakt oss

    Jeg godtar at Oslo advokat lagrer mine persondata for å kunne svare på min forespørsel. For mer info les her