BARNEFORDELING

Barnefordelingssaker er et av våre kjerneområder, der vi besitter god kompetanse gjennom lang erfaring fra slike saker.

Barnefordeling er kompliserte saker for de som havner i tvist om daglig omsorg, foreldreansvar og samværsrett for felles barn. Valg du tar tidlig under prosessen kan ofte få avgjørende betydning for utfallet, og vi kan bidra til å få et best mulig resultat dersom vi involveres på et tidlig tidspunkt. Vi vet at det viktigste i en barnefordelingssak er å få frem de riktige sidene av saken overfor den sakkyndige, slik at retten kan få best mulig råd om hva som er barnets beste. Vi plikter som advokater i barnefordelingssaker å hjelpe til med å finne løsninger til beste for barna, og vi vektlegger å få frem gode løsninger der det er mulig. Vi har også erfaring med saker, der en av foreldrene har tilknytning til utlandet.

Vi som advokater har god og oppdatert kunnskap om de psykologfaglige hensyn som vektlegges i barnets-beste vurderingen, gangen i en barnefordelingssak, sakkyndiges rolle, måten den sakkyndige jobber på, samværssabotasje og barnebidrag mv. Det avgjørende for retten vil være hvilken løsning som på noe lengre sikt vil sørge for ro, stabilitet og gode oppvekstvilkår for barna i den aktuelle situasjon. Løsningen vil kunne være forskjellig ut fra konfliktnivå, barnas alder, tilknytning og ytre forhold mv. Vi søker å gi klienten best mulig innsikt i hva domstolene og de sakkyndige vil vektlegge i forkant av en avgjørelse, slik at klienten er best mulig informert om hvilke påstander som bør nedlegges, om forlik bør inngås og om det bør tilbys eller innhentes særskilte bevis. Vi kan også der det trengs bistå med innhenting av informasjon fra instanser som barnevernet, BUP, helsepersonell, Politiet eller skole/barnehage mv.

Det vil som regel oppnevnes en psykologisk sakkyndig når stevning er tatt ut for retten, med mindre saken har versert mellom partene flere ganger før mv.  Barnefordelingssaker avgjøres dermed med grunnlag i psykologisk sakkyndighet ut fra hvilken avgjørelse som vil være til «barnas beste». Det er viktig å være klar over at den sakkyndiges vurderinger og konklusjon om hva som er til «barnas beste», langt på vei vil følges av domstolene i praksis, selv om retten formelt står fritt til å legge andre synspunkter og vurderinger til grunn. Å vite hvordan den sakkyndige jobber og hva som må vektlegges, er derfor avgjørende for å få et best mulig resultat.

Den sakkyndige vil normalt også være til stede under hovedforhandling og gi sine vurderinger til dommeren om det som kommer frem av bevis og argumentasjon i retten. Vi i Oslo Advokat RUV vil kunne gi deg råd om hva som skjer i møte med den sakkyndige, og om hvilke momenter som er formålstjenlige å få frem for å opplyse saken best mulig.

Vi driver nettsiden Barnefordelingadvokat.no, som er en nettside som gir praktisk informasjon til partene i en barnefordelingssak, og opplyser om rettsreglene, og flere av de psykologfaglige vurderingene, som ofte vektlegges. Formålet med siden er å gi partene kunnskap som gjør dem bedre forberedt og innstilt på en løsning til beste for barna i saker om barnefordeling. Nettsiden vil forhåpentligvis også kunne være informativ i forhold til å kunne styrke egen og barnas rettsstilling i en tvist under oppseiling, eller en pågående tvist.

Saker om barnefordeling kvalifiserer til fri sakførsel, dersom søker har en bruttoinntekt opp til kr. 320.000,-. Dersom søker bor sammen med ektefelle eller samboer med felles økonomi skal samlet inntekt legges til grunn, og inntektsgrensen er da kr. 490.000,-.  Vi tar på oss saker med fri sakførsel i barnefordelingssaker, der klienten tilfredsstiller de økonomiske vilkårene.

Kontakt oss

    Jeg godtar at Oslo advokat lagrer mine persondata for å kunne svare på min forespørsel. For mer info les her