FAST EIENDOM (BOLIGMANGLER, PLAN- OG BYGNINGSRETT MV.)

Oslo Advokat RUV har god kompetanse på saker som gjelder fast eiendom og avhendingsloven

Saksfeltet omfatter saker om feil og mangler ved avhending av fast eiendom etter avhendingsloven, men også tilknyttede områder som tomtefeste, seksjonering, borettslagsspørsmål, tinglysingsspørsmål, jordskifte, ekspropriasjon, statisk tingsrett som grensespørsmål, nabotvister mv. I tillegg kommer offentligrettslige tilknyttede forhold, som arealkonflikter etter plan- og bygningsloven, vegloven, vannressursloven mv. Advokatene i RUV har god kompetanse på de fleste av de ovennevnte problemstillinger. Ved kompliserte problemstillinger ta gjerne uforpliktende kontakt med oss, for å høre hva vi kan og hvordan vi kan bistå.

Innenfor fast eiendom er det naturlig nok for domstolene en hovedvekt på saker om feil og mangler etter avhendingsloven, som er den vanligste tvisten. Avhendingsloven omfatter typisk salg av enebolig, selveierleilighet, borettslagleilighet, rekkehus gårdsbruk, hytte eller tomt.  Avhendingsloven gjelder tilsvarende for avtaler om avhending av andel i borettslag og avtaler om rett til bosted som er knyttet til eller skal knyttes til andel i borettslag, jf. avhendingsloven § 1-1a.

De vanligste feil som oppstår i et boligsalg er feill på bad (30 %), taklekkasje (10 %) , feil på drenering (10 %) , sopp og råte (15 %), feil på elektrisk anlegg (5 %), feilopplysning fra selger (5 %), arealsvikt (3 %), feil i forhold til offentlige forskrifter (2 %) og  andre feil og mangler (20 %).

Overdragelse av fast eiendom omfatter normalt store verdier for både kjøper og selger. Det er derfor av stor betydning for kjøper og selger at såpass viktige transaksjoner, der de fleste i løpet av livet både vil være kjøper og selger av fast eiendom, skjer med en rimelig risikofordeling for både kjøper og selger.

Det andre som kjennetegner kontrakter om fast eiendom, er at kjøpers muligheter for å undersøke eiendommen før overtakelse er begrenset, og at mangler ofte kommer frem etter overtakelse, såkalte skjulte mangler. En tredje ting som kjennetegner handler med fast eiendom er at så og si samtlige eiendommer i dag selges ”as is” eller ”solgt som den er” o.l. – det vil si som den er i besiktiget stand. Ved kontrakter om salg av fast eiendom må således mangelen normalt være av større verdimessig betydning, ha sitt grunnlag i opplysningssvikt eller svik fra selgers side eller være av svært sentral betydning for spesielle forutsetninger ved avtalen for at kontraktsansvar hos selger skal være aktuelt.

Vi i RUV har skrevet nettsiden avhending.no, som redegjør for de viktigste reglene og rettspraksis rundt avhendingsloven. Der kan du finne praktiske tips, og vite mer om ulike forhold som prisavslag, erstatning, opplysningssvikt, arealsvikt, krav til vesentlighet mv.

I de fleste saker som vedrører fast eiendom, vil du som privatperson kunne få dekket 80% av advokatutgiftene gjennom rettshjelpdekningen i innbo- eller hjemforsikringen. Du kan også få dekket ekstern advokat, dersom du har boligkjøperforsikring eller advokatforsikring i Help eller Qudos mv.

Boligkjøperforsikring er et forsikringsprodukt som har kommet de siste årene, som tilbys av HELP Forsikring AS, AM Trust AS, Qudos mv. Forsikringen er en rettshjelpsforsikring, der selskapet stiller opp med advokathjelp i en rettslig tvist med selger. Boligkjøperforsikringen har ingen egenandel etter tegning, og gir kjøper juridisk bistand inntil tvisten er løst – så fremt tvisten er oppstått innen fem år fra overtakelsen (innenfor den absolutte reklamasjonsfrist). Forsikringen omfatter også bistand til advokat/prosessfullmektig for domstolene.

Boligkjøperforsikringen kan tegnes for alle typer kjøp av ferdig oppført bolig (hus, leilighet, fritidsbolig), men kan ikke tegnes for næringsbygg mv. Forsikringen dekker også innhenting av skadetakst. Ved behov omfatter også forsikringen utarbeidelse av r reklamasjonsrapport, som går gjennom feil og mangler ved boligen, og som oversendes selger og/eller selgers eierskifteforsikring.

Ved bruk av boligkjøperforsikring i en tvist med selger, ønsker HELP, Qudos, AM Trust osv. at du bruker deres advokater. Imidlertid har du rett til å bruke en ekstern advokat til å bistå deg som følge av reglene om fritt advokatvalg og prinsippet om advokaters uavhengighet.

Vi bistår med forsikringsselskapene, slik at du kan få dekket utgiftene dine så langt som mulig. Vi tar også over advokatoppdraget, dersom du er misfornøyd med den advokaten du har hos HELP, Qudos, AM Trust eller et annet forsikringsselskap.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om fast eiendom, og hva vi kan bistå med!

Kontakt oss

    Jeg godtar at Oslo advokat lagrer mine persondata for å kunne svare på min forespørsel. For mer info les her