NABOKRANGEL

Et viktig satsingsområde for oss i Oslo Advokat RUV er nabotvister.

Oslo Advokat RUV har god erfaring med saker etter naboloven, eksempelvis saker om tregrense, beskjæring av hekk, ødelagt skjerming av innsyn eller utsyn, samt erstatningssøksmål for ulovlig felling/beskjæring.

Nabotvister kjennetegnes gjennom at jussen er svært skjønnsmessig, og den koker ofte ned til en fordel/ulempe-vurdering etter naboloven § 2, som sier at:

”Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom”.

Siden du og din nabo i en tvist vil ha ulik oppfatning av hva som er urimelig, er det derfor viktig å ha en advokat som kjenner godt til forarbeidene og rettspraksis, og som således kan si noe mer om når den såkalte «tålegrensen» er overskredet etter en konkret, skjønnsmessig og helhetlig interesseavveining. Selv om man utsettes for ulempe gjennom en nabos tilpasninger på tomten eller atferd, må man som nabo som et utgangspunkt akseptere en god del. Både positive handlinger og unnlatelser omfattes. Noen ganger er det ikke gjort noe på tomten på noen år, og trær og busker kan raskt vokse til i slik grad at tålegrensen blir overskredet – selv om naboen for så vidt ikke har gjort noe galt. Ansvar etter naboloven er derfor objektivt, og naboloven overlater til domstolene å sette grensene i den enkelte konkrete sak

Et rettslig utgangspunkt for vurderingen er at den påberopte skade eller ulempe må være uturvande dvs. unødvendig eller urimelig, for at den skal være ulovlig. I forarbeidene til naboloven er forholdet mellom uturvande og urimelig presisert slik at det er tale om to selvstendige, og alternative vilkår. Videre vil man også se hen til hva som er ventelig på stedet (hva man må regne med). Hva som er ventelig må vurderes konkret med hensyn til hva som er påregnelig i strøket, og vurderingen skal være objektiv, jf. Rt. 1973 s. 1193 Bodø flyplass; ”. I tillegg skal man legge vekt på hva som er teknisk og økonomisk mulig å gjøre for å hindre eller avgrense skaden både i urimelig- og uturvandevurderingen, jf. naboloven § 2 annet ledd. Selv om det er vanskelig teknisk og økonomisk å gjøre noe med skaden, så kan det likevel bli ansvar, dersom skaden medfører «vesentlig forverring av bruksforholdene,» og utgjør en særlig ulempe.

I naboretten er det som nevnt et objektivt ansvar, jf. naboloven § 9, hvilket betyr at tiltakshaver skal erstatte naboens økonomiske tap uavhengig av skyld. Erstatning etter naboloven § 9 kan derimot bare gis for det økonomiske tapet. Men naboloven § 9 er ikke til hinder for at andre erstatningsregler påberopes ovenfor en tiltakshaver hvis en nabo ser seg bedre tjent med det, jf. naboloven § 9 fjerde ledd. Etter naboloven § 10 annet ledd har naboen krav på ”vederlag” for det økonomiske tap dersom det ikke kan kreves retting. Dette er en form for erstatning, men den utmåles ikke etter vanlige erstatningsprinsipper. Vederlaget må ikke være lavere enn skaden eller ulempen, så vederlaget vil kunne gå utover det strengt økonomiske tapet. Ved erstatning for ulovlig trefelling eller beskjæring av hekk, busk mv., er det nå fastslått klart i rettspraksis at det er kostnadene til å gjenopprette den tidligere situasjonen, slik den var, som er lovens utgangspunkt. Det vil si at det ofte kan bli svært dyrt å felle gamle og/eller eksklusive trær, busker eller planter, da det er kostnaden ved gjenanskaffelse som skadelidte i utgangspunktet kan kreve.

For hekk og trær finnes også særregler etter naboloven §§ 3 og 12. Nabo har rett til å kutte og skjære av trær, grener og røtter etter grenselinjen hvis de stikker inn på hans eiendom og er til vesentlig skade eller ulempe. Imidlertid forutsetter det at den som ønsker å kutte/skjære har sendt varsel, og grenene, røttene mv. ikke er fjernet innen rimelig tid, jf. naboloven § 12. Trær som fungerer som grensemerke kan ikke fjernes, og § 12 får ikke anvendelse der det er skog på begge sider av grensen. Hvis det ikke er vesentlig (nemnande) om å gjøre for eieren, må vedkommende ikke ha trær som er til skade eller særlig ulempe for naboen, nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendommen enn tredjeparten av

trehøyden, jf. naboloven § 3. Siden det ofte vil være vesentlig (nemnande) for en av partene å ha trærne, vil man ofte måtte falle tilbake til hovedregelen om tålegrense i naboloven § 2.

En nabotvist mv. vil normalt gi rett til rettshjelpsdekning etter innbo- eller hjemforsikringen din, om det dreier seg om bolig eller fritidsbolig. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om du har en nabotvist, og hør hva vi kan bistå med!

Kontakt oss

    Jeg godtar at Oslo advokat lagrer mine persondata for å kunne svare på min forespørsel. For mer info les her