PASIENTSKADEERSTATNING

Oslo Advokat RUV har god kompetanse på pasientskadesaker

Pasientskade er en fellesbetegnelse for personskader som oppstår etter feilbehandling i helsevesenet eller av privat helsepersonell. Erstatning for paseintskade forutsetter at skaden har gitt og eventuelt vil fortsette å gi skadelidte et økonomisk tap. En personskade medfører gjerne personlige utgifter til helbredelse og til å klare vanlige gjøremål, og gir ofte også et lidt og fremtidig inntektstap som ikke offentlige trygdeordninger kan kompensere for fullt ut (tap i erverv).

Pasientskadeloven dekker personskade forårsaket av undersøkelse, diagnostikk, behandling, pleie eller informasjonssvikt. Pasientskader kan oppstå som følge av mangelfull undersøkelse, behandling, medisinering, kirurgisk inngrep, diagnostisering, pleie eller lignende, og omfatter alle situasjoner der en pasient kan utsettes for skade i forkant av, under og etter helsehjelp.

Vi har god erfaring med behandling av pasientskader for Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda, samt for domstolene. Vi synes det er viktig å ha en advokat med kunnskap om hva som skal til for å oppnå ansvarsgrunnlag og påvise årsakssammenheng, og som kan rådgi for å sikre bevis så raskt som mulig etter en skadevoldende hendelse. Vi kan også rådgi under en sakkyndig utredning i forhold til hva som vektlegges ved påvisning av årsakssammenheng eller ansvarsgrunnlag. Videre vil man normalt ha utbytte av å ha en rådgiver som kjenner viktigheten av å innhente journalopplysninger og andre bevis raskt fra helseforetakene eller private virksomheter.

I en pasientskadesak vil kravet håndteres av Norsk pasientskadeerstatning som har juridisk og medisinsk kompetanse innenfor saksfeltet, slik at man normalt vil kunne ivareta sine interesser bedre ved selv å ha advokat. Norsk pasientskadeerstatning vil ofte kommunisere at de søker å beregne et riktig oppgjør, men vår erfaring er at skadelidte alltid får et bedre oppgjør etter å ha benyttet advokat. Pasientskadeloven er likevel ikke til hinder for at erstatningskrav også kan gjøres gjeldende overfor andre enn Norsk Pasientskadeerstatning, slik som direkte mot helsepersonell eksempelvis, men krav mot staten, regionale helseforetak, helseforetak, fylkeskommuner og kommuner må fremmes mot Norsk pasientskadeerstatning i henhold til loven. RUV har laget to nettsider www.erstatningpersonskade.no og www.erstatningpasientskade.no som redegjør for rettsreglene for ansvar, utmåling og saksbehandling for både personskade generelt og spesielt for pasientskade. Du kan der finne gode praktiske tips, og selv undersøke hvilke vilkår som må være oppfylt for å få erstatning, og hvordan erstatningen beregnes.

Det gis normalt ikke rettshjelpsdekning under innboforsikring, mens saken går for Norsk pasientskadeerstatning eller for Pasientskadenemnda, da forsikringsselskapene normalt avgrenser rettshjelpsdekningen mot forvaltningssaker. Klienten må derfor påregne å betale for advokaten selv i pasientskadesaker som går for Norsk pasientskadeerstatning og for Pasientskadenemnda. For domstolene vil en pasientskadesak kunne gi krav på fri sakførsel for domstolene, dersom man har inntekt og formue under fastsatte grenser.

Ta kontakt med oss for en nærmere prat om dine muligheter ved pasientskade!

Kontakt oss

    Jeg godtar at Oslo advokat lagrer mine persondata for å kunne svare på min forespørsel. For mer info les her