HÅNDVERKERTJENESTER (ENTREPRISE)

Oslo Advokat RUV har god kompetanse på tvister etter håndverkertjenesteloven, bustadsoppføringslova og entreprise.

Håndverkertjenester omfatter avtaler eller oppdrag om tjenester, som reparasjoner, vedlikehold, ombygging, installasjoner, m.m. mellom forbruker og tjenesteytere i næringsvirksomhet (håndverkere/tjenesteyter).

Håndverkertjenester reguleres av lov 16. juni 1989 nr. 63 om håndverkertjenester m. m. for forbrukere (håndverkertjenesteloven). Det kan i forbrukerforhold ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstige enn de som følger av håndverkertjenesteloven, jf. håndverkertjenesteloven § 3.

Håndverkertjenester avgrenses mot ”nyoppføring av bygning for boformål, ”slik at oppføring av nybygg vil regnes som entreprise/bustadoppføring. Nyoppføring av bygg uten boformål reguleres derimot av håndverkertjenesteloven, for eksempel oppføring av tilbygg, påbygg og garasjer. I tillegg vil reparasjon av ting, herunder biler og sykler mv. omfattes av håndverkertjenesteloven.

Ombygging vil normalt gå inn under håndverkertjenesteloven, også når det bygges nytt. Når det gjelder grensen mellom ombygging av hus og bustadoppføring, vil det avgjørende være om den ombygde delen er en dominerende del av huset for øvrig, jf Ot.prp.nr.29 (1988-1989) s 73:

«Forholdet må likevel vurderes annerledes om ombyggings- og tilbyggsarbeidet er dominerende i forhold til det eksisterende bygg.»

Entreprise vil normalt reguleres av ulike standard entreprisekontrakter utarbeidet av Norsk Standard (NS) med eventuelle individuelle tilpasninger. I forbrukerforhold vil oppføring av nybygg til boformål også reguleres av lov 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova). Entreprisekontrakter kan således i forbrukerforhold ikke inneholde vilkår som er dårligere for forbruker enn det som følger av bustadsoppføringslova, jf. bustadsoppføringslova § 3.

Vi kan både hva angår håndverkertjenester, entreprise utenfor forbrukerforhold og bustadoppføring, bistå i tvister om pris eller pristillegg, mangler ved utførelsen, manglende godkjenning, ansvarsrett, forsinkelse, erstatning, prisavslag, dagbøter, tolking av kontraktsgrunnlaget mv. Vi har god kompetanse på jussen, så vel som det praktiske opp mot plan- og bygningsmyndigheter, tekniske og byggfaglige problemer.

Vi representerer både forbruker- og håndverkersiden (byggherre/entreprenør). En håndverkertvist eller tvist om bustadoppføring mv. vil normalt fra forbrukers side, gi rett til rettshjelpsdekning etter innbo- eller hjemforsikringen.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om håndverkertvist, entreprise eller tvist om bustadoppføring mv., og hør hva vi kan bistå med!

Kontakt oss

    Jeg godtar at Oslo advokat lagrer mine persondata for å kunne svare på min forespørsel. For mer info les her