PERSONSKADEERSTATNING

Oslo Advokat RUV har god kompetanse på personskadesaker, som yrkesskade eller skade etter motorvogn mv. (bilansvar).

Personskade er en fellesbetegnelse for skade på person, og omfatter mindre fysiske skader til invaliditet og død, sjokkskader og unntaksvis psykiske skader på seg selv. Erstatning for personskade forutsetter at skaden har gitt og eventuelt vil fortsette å gi skadelidte et økonomisk tap.

Personskade kan oppstå ved pasientbehandling, bilskader, vold eller arbeidsulykker mv.

Personskader som ikke er pasientskader, vil typisk skje etter trafikkulykker etter bilansvarsloven, som yrkeskade på arbeidsplassen etter yrkesskadeloven, under transport, ved ulykker i hjemmet, på gate eller hustak mv., etter volds- og ulykkeshandlinger eller etter særlige ansvarsgrunnlag som jernbaneloven mv.

En personskade medfører personlige utgifter til helbredelse og til å klare vanlige gjøremål, og gir ofte også et lidt og fremtidig inntektstap som ikke offentlige trygdeordninger kan kompensere for fullt ut (tap i erverv).

Vi har god erfaring med saker mot ansvarlig forsikringsselskap med ansvarsforsikring og motorvognforsikring. Vi synes det er viktig å ha en advokat med kunnskap om hva som skal til for å oppnå ansvarsgrunnlag og påvise årsakssammenheng, og som kan rådgi for å sikre bevis så raskt som mulig etter en skadevoldende hendelse. Vi kan også rådgi under en sakkyndig utredning i forhold til hva som vektlegges ved påvisning av årsakssammenheng eller ansvarsgrunnlag. Videre vil man normalt ha utbytte av å ha en rådgiver som kjenner viktigheten av å innhente journalopplysninger og andre bevis raskt fra helseforetakene eller private virksomheter.

RUV har laget to nettsider www.erstatningpersonskade.no og www.erstatningpasientskade.no som redegjør for rettsreglene for ansvar, utmåling og saksbehandling for både personskade generelt og spesielt for pasientskade. Du kan der finne gode praktiske tips, og selv undersøke hvilke vilkår som må være oppfylt for å få erstatning, og hvordan erstatningen beregnes.

For å kunne få erstatning for personskade  må tre grunnvilkår være oppfylt. Det må foreligge et erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom en konkret handling/unnlatelse og skaden. I tillegg må personskaden ikke være en usannsynlig, fjern eller atypisk følge av den skadevoldende handling eller unnlatelsen (spørsmål om påregnelighet og adekvans). Videre må heller ikke skadelidte ha medvirket til egen personskade eller akseptert risiko i en slik grad at erstatningsplikten etter en skjønnsmessig vurdering må anses for å ha falt bort.

Når du har mistanke om at personskade er oppstått, er det viktig å kontakte advokat så snart som mulig, for å sikre bevis, melde krav rettidig og unngå foreldelse mv. Du må også umiddelbart ta kontakt med fastlege eller en annen spesialist med en gang du mistenker at du kan ha blitt påført en personskade,

Spesielt i personskadesaker underlagt forsikringsansvar, vil det ved en senere rettssak kunne bli brukt mot deg dersom du ikke har dokumentasjon på smerter eller symptomer umiddelbart etter ulykken. Dersom du ligger hjemme med store smerter uten å komme seg til lege, vil selvopplevde symptomer ofte ikke bli vektlagt i saken, med mindre dine smerter er dokumentert som symptomer på en personskade av lege i de første dagene etter en ulykke. Husk også å ta vare på dokumentasjon for de økonomiske utlegg du har hatt som følge av personskade. Ta vare på journalutskrifter og andre dokumenter fra lege eller annet helsepersonell.

Som skadelidt i personskadesaker vil man normalt ha krav på at skadevolder dekker advokat under prosessen ved skade etter motorvogn. Sakene faller dessuten normalt inn under rettshjelpsdekningen i innbo-/hjemforsikringen og vil kunne gi krav på fri sakførsel for domstolene, dersom man har inntekt og formue under fastsatte grenser.

Ta kontakt med oss for en nærmere prat om dine muligheter ved personskade!

Kontakt oss

    Jeg godtar at Oslo advokat lagrer mine persondata for å kunne svare på min forespørsel. For mer info les her