ADVOKATANSVAR (PROFESJONSANSVARET)

Vi har mye erfaring med advokatansvarssaker og annet rådgivningsansvar som arkikekt, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende mv.

Saker hvor man som klient eller kunde har lidt økonomisk tap som følge av at man har fått feil juridiske råd, tekniske beregninger eller oppgjør er håndtert uriktig mv. avgjøres normalt etter det såkalte profesjonsansvaret.

Profesjonsansvaret er et særskilt ansvarsgrunnlag i erstatningsretten, som vil gjelde typiske rådgiveroppdrag som advokat, eiendomsmegler, oppgjørsansvarlige, revisor, regnskapsfører, takstmann, arkitekt eller økonomisk rådgiver.  Profesjonsansvaret er en slags hybrid mellom kontraktsrett og erstatningsrett, og kjennetegnes ved at det normalt foreligger en kontrakt. Det kan da reises spørsmål om det er erstatningsregler i eller utenfor kontrakt som skal påberopes for forholdet. Dessuten vil andre profesjonelle stillinger som daglig leder og styremedlem kunne pådra seg ansvar overfor selskap eller foreninger.

Ved profesjonsansvaret er det ikke tingsskade eller personskade som er forvoldet, men et formuestap som følge av handlingen eller unnlatelse av handling. Det vil enkelt forklart bety at advokaten eller en annen rådgivers uriktige råd eller mangelfulle handling har kostet klienten eller kunden penger.

Profesjonsansvaret antas å inneholde en strengere norm enn culpa-normen utenfor kontrakt, og den kontraktsrettslige culpa-normen (uaktsomhetsnormen). Det er derfor et strengt profesjonsansvar for advokater og andre rådgivere og mellommenn, jf. Rt. 2000 s. 679 (Investa) og Rt. 2003 s. 400 (Fearnley Fonds). Av den grunn vil ofte den profesjonelle være forsikret mot skaden, og særlig utsatte yrkesutøvere som advokater vil være pålagt å ha forsikring gjennom krav om sikkerhetsstillelse mv.

En utøver av en profesjon vil ofte bli ansvarlig hvis kravene til faglig forsvarlig yrkesutøvelse er overtrådt, og den mangelfulle håndteringen av oppdraget påfører oppdragsgiveren et formuestap. Imidlertid er det likevel et visst rom for feil hos profesjonsutøveren, og man krever normalt at rådgivningen har vært «åpenbart uforsvarlig», jf. blant annet Rt. 1995 s. 1350 (side 1356) mv.

Når en som er i et oppdragsforhold har gjort påført klienten skade, kan klienten normalt gjøre gjeldende erstatningsregler både i og utenfor kontraktsforhold, utfra hva som vil passe best. Ofte vil de kontraktsrettslige og erstatningsrettslige ansvarsgrunnlagene og tapsvurderinger gjøres gjeldende om hverandre i en tvist. Hva man velger, vil kunne ha betydning for om avtaleforholdet blir en tolkningsfaktor, og i forhold til foreldelse, idet fristene vil være annerledes i og utenfor kontrakt.

Ta kontakt med oss dersom du lurer på om du er utsatt for dårlig rådgivning, som har pådratt deg et økonomisk tap! Vi gir deg en uforpliktende vurdering om du har en sak å gå videre med.

Kontakt oss

    Jeg godtar at Oslo advokat lagrer mine persondata for å kunne svare på min forespørsel. For mer info les her